kpilogo shields

Короб містить розташовані над піччю термосифони, з'єднані в одне ціле вставками, та газовідвідний патрубок. Його оснащено розташованим уздовж печі та сполученим з газовідвідним патрубком кожухом, в який виведені конденсаторні ділянки термосифонів, при цьому випарні ділянки термосифонів розташовані відносно поверхні печі під кутом, що не перевищує 20 градусів.

Посилання на патент:

Пат. 15247 U Україна, МПК(2006) B29C 47/58, B29C 47/38. Короб для просушення сипких матеріалів / Є. М. Панов, І. Л. Шилович, М. В. Коржик, С. В. Лелека ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u200512824 ; заявл. 29.12.2005 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. №  6. — 2 с.

Короб для просушення сипких матеріалів - Завантажити.