kpilogo shields

Спосіб графітації належить до способів графітації виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві графітових електродів великого діаметра.

Посилання на патент:

Пат. 26858 U Україна, МПК7 С01B 31/04, H05B 3/60. Спосіб графітації / М. В. Коржик, А. Я. Карвацький, А. І. Жученко, С. В. Лелека Т. Б. Шилович; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u200705647 ; заявл. 22.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. — 2 с.

Спосіб графітації - Завантажити.