kpilogo shields

Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії печі графітації належить до способів визначення ефективності технологічного обладнання та може бути використаний для визначення коефіцієнта корисної дії печей графітації Ачесона.

Посилання на патент:

Пат. 27050 U Україна, МПК7 С01B 31/04, G01K 11/00. Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії печі графітації / Є. М. Панов, М. Ф. Боженко, С. В. Лелека, І. Л. Шилович, М. В. Коржик; заявник та патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u200707000 ; заявл. 22.06.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. — 2 с.

Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії печі графітації - Завантажити.