kpilogo shields

Винахід належить до способів графітації заготовок з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві електродної продукції та інших графітованих виробів. Спосіб включає формування з вуглецевих заготовок, теплоізолюючих та пересипних матеріалів керна в просторі печі опору та нагрівання заготовок. Регламент підведення потужності визначають за допомогою чисельної моделі температурного поля печі з врахуванням вологості матеріалів та переміщення вологи в об'ємі печі так, щоб швидкість нагрівання заготовок не перевищувала граничних значень впродовж всієї кампанії графітації. Винахід забезпечує високу якість продукції при значному зменшенні витрат електроенергії порівняно з традиційним способом.

Посилання на патент:

Пат. 84962 С2 Україна, МПК(2006.01) C01B 31/04. Спосіб графітації вуглецевих заготовок / Є. М. Панов, С. В. Кутузов, О. Ю. Уразлина, В. В. Деркач, О. А. Сасін,  І. Л. Шилович, М. В. Коржик, С. В. Лелека ; заявник та патентовласник ВАТ „Укрграфіт”. — № a200702545 ; заявл. 12.03.2007; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. — 2 с.

Спосіб графітації вуглецевих заготовок - Завантажити.