kpilogo shields

Винахід належить до способів графітації виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві електродної продукції та інших графітованих виробів. Спосіб графітації електродних заготовок, що включає формування керна з електродних заготовок і кернової пересипки, засипання шару теплоізоляційної шихти навколо керна і графітацію. Біля повздовжніх бокових поверхонь керна перед засипанням шару теплоізоляційної шихти встановлюють щити з волокнистого теплоізоляційного матеріалу. Винахід, що заявляється, дозволяє значно зменшити енерговитрати на кожну кампанію графітації порівняно з традиційним способом, скоротити тривалість кампанії та підвищити якість кінцевої продукції.

Посилання на патент:

Пат. 86020 С2 Україна, МПК(2006.01) C01B 31/04, H05B 3/60. Спосіб графітації електродних заготовок / Є. М. Панов, О. Ю. Уразлина, В. І. Кваша, С. В. Кутузов, О. А. Сасін,  І. Л. Шилович, М. В. Коржик, С. В. Лелека ; заявник та патентовласник ВАТ „Укрграфіт”. — № a200510961 ; заявл. 21.11.2005; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6. — 3 с.

Спосіб графітації електродних заготовок - Завантажити.