kpilogo shields

Спосіб визначення середньої температури подини при обпаленні алюмінієвих електролізерів, при якому до початку процесу обпалення визначають розміри подини та початкову її температуру, теплофізичні властивості подових блоків та силу струму серії (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою), або теплоту згоряння палива (при полуменевому обпаленні електролізерів), а в процесі обпалення - кількість підведеної теплоти. Для будь-якого моменту часу обпалення визначають безрозмірну середньооб'ємну температуру подини з рівняння:

Посилання на патент:

Пат. 64284 U Україна, МПК(2011.01), C25С 3/00. Спосіб визначення середньої температури подини при обпаленні алюмінієвих електролізерів / С. В. Даніленко, Є. М. Панов, М. Ф. Боженко, Н. А. Железко ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u201101542 ; заявл. 10.02.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. — 3 с.

Спосіб визначення середньої температури подини при обпаленні алюмінієвих електролізерів - Завантажити.