kpilogo shields

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах містить нагрівник у вигляді спіралі на порожнистому циліндрі та графітові електроди, оточені відповідно торцевою та радіальною теплоізоляцією. Додатково на графітових електродах, в місці їх контакту з досліджуваним матеріалом, встановлені прокладки з терморозширеного графіту.

Посилання на патент:

Пат. 91145 U Україна, МПК(2006.01) G01R 27/02. Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах / Г. М. Васильченко, А. Я. Карвацький, Т. В. Чирка, А. О. Маловацький ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u201315538; заявл. 30.12.2013; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12. — 4 с.

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах - Завантажити.