kpilogo shields

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах містить порожнистий циліндр, у якому досліджуваний матеріал затиснений за допомогою графітових електродів зверху та знизу з необхідним зусиллям, потенціальні виводи, засоби для вимірювання температури у центрі та на боковій поверхні матеріалу. Додатково на порожнистому циліндрі розміщений нагрівник у вигляді спіралі, електроди та спіральний нагрівник оточені відповідно торцевою та радіальною теплоізоляцією.

Посилання на патент:

Пат. 73401 U Україна, МПК G01R 27/02 (2006.01). Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах / Т. В. Чирка, Г. М. Васильченко, Ю. В. Дудник ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2012 02096; заявл. 23.02.2012 ; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. — 5 с.

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах - Завантажити.