kpilogo shields

Спосіб вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах включає пропускання електричного струму через досліджуваний матеріал. У досліджуваному матеріалі створюють ізотермічну область необхідної температури шляхом сумісного підігріву струмом, що пропускається через матеріал, та нагрівником циліндричної форми.

Посилання на патент:

Пат. 73402 U Україна, МПК G01R 27/02 (2006.01). Спосіб вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах / Т. В. Чирка, Г. М. Васильченко, Ю. В. Дудник ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2012 02097 ; заявл. 23.02.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. — 4 с.

Спосіб вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах - Завантажити.