kpilogo shields

Спосіб визначення теплопровідності матеріалу, розміщеного між основним та допоміжним нагрівниками, шляхом визначення теплового потоку та різниці стаціонарних температур на гарячій та холодній стороні зразка, створених основним нагрівником. Спочатку допоміжним нагрівником створюють стаціонарний температурний перепад через досліджуваний матеріал, після чого включають основний нагрівник та очікують появи стаціонарного температурного перепаду. Величину різниці температур на поверхнях зразка визначають як різницю стаціонарних перепадів, створену до і після включення основного нагрівника, по яких визначають теплопровідність матеріалу.

Посилання на патент:

Пат. 75170 U Україна, МПК G01N 25/18 (2006.01). Спосіб вимірювання теплопровідності матеріалу / Т. В. Чирка, Г. М. Васильченко; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2012 05098 ; заявл. 24.04.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22. — 4 с.

Спосіб вимірювання теплопровідності матеріалу - Завантажити.