kpilogo shields

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах складається з нагрівника у вигляді спіралі на порожнистому циліндрі та графітових електродів, оточених відповідно торцевою та радіальною теплоізоляцією. Між графітовим електродом та струмопідводом з обох сторін установки встановлені додаткові нагрівники з карбіду кремнію.

Посилання на патент:

Пат. 93166 U України, МПК G01R 27/02 (2006.01). Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах / Г. М. Васильченко, Т. В. Чирка, Т. В. Лазарєв, А. О. Маловацький; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2014 02290; заявл. 06.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18. — 5 с.

Установка для вимірювання питомого електричного опору вуглецевих матеріалів при високих температурах - Завантажити.