kpilogo shields

Спосіб визначення кута природного укосу сипучих матеріалів, що включає встановлення на горизонтальному диску циліндричного стакана, заповнення його досліджуваним сипучим матеріалом, піднімання стакана з формуванням на горизонтальному диску гірки із сипучого матеріалу, фотографування щонайменше з двох боків утвореної гірки із сипучого матеріалу, аналізування форми проекцій гірки на вертикальну площину та обрахування кута природного укосу, який відрізняється тим, що аналізування форми проекцій гірки на вертикальну площину здійснюють шляхом об'єднання контурів гірки з отриманих фотознімків, після чого відкидають до 10 % ділянок гірки, що примикають до її вершини та основи, а кут природного укосу обраховують як арктангенс коефіцієнта при аргументі рівняння лінійної регресії контуру залишкової частини гірки за даними фотознімків.

Посилання на патент:

Пат. 98757 U Україна, МПК (2015.01) G01N 13/00, G01B 11/26 (2006.01). Спосіб визначення кута природного укосу сипучих матеріалів / Т.В. Лазарєв, А.Я. Карвацький, І.О. Мікульонок, А.Ю. Педченко; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2014 11335; заявл. 17.10.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9. — 3 с.

Спосіб визначення кута природного укосу сипучих матеріалів - Завантажити.