kpilogo shields

Спосіб прожарювання вуглецевмісного матеріалу включає прожарювання вуглецевмісного матеріалу в опалюваній газоподібним паливом обертовій печі, а також охолодження прожареного вуглецевмісного матеріалу. Прожарений вуглецевмісний матеріал перед його охолодженням піддають обробленню в потоці повітря й водяної пари. Отриману газоподібну суміш додають до газоподібного палива для спалювання в обертовій печі.

Посилання на патент:

Пат. 100302 U Україна, МПК (2015.01) C10B 57/00, F27B 7/00. Спосіб прожарювання вуглецевого матеріалу / Є.М. Панов, А.Я. Карвацький, С.В. Лелека, І.В. Пулінець, І.О. Мікульонок, Т.В. Лазарєв, А.Ю. Педченко; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u 2014 13056; заявл. 05.12.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. — 2 с.

Спосіб прожарювання вуглецевого матеріалу - Завантажити.