kpilogo shields

Кожухотрубний теплообмінник містить розміщені всередині кожуха колектори входу-виходу середовища трубного простору, обмежені трубними дошками, в яких закріплено з зазором відносно кожуха теплообмінний пучок у вигляді трубок Фільда, та колектори входу-виходу середовища міжтрубного простору. В нижній частині кожуха розташовані з одного боку колектори входу середовищ трубного та міжтрубного простору, а з другого - колектор виходу середовища трубного простору, колектор виходу середовища міжтрубного простору виконано у вигляді зливної циліндричної труби, що розташована вертикально по осі теплообмінника і закріплена у нижніх трубних дошках паралельно до трубок Фільда, які зафіксовано у нижніх та верхній трубних дошках.

Посилання на патент:

Пат. 30468 Україна, МПК(2006) F28D 7/00. Кожухотрубний теплообмінник / О.О.Чайковський, І.В.Пулінець, О.М.Кравченко, М.Ф.Боженко, Г.М.Васильченко ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». —№ u 2007 12677; заявл. 15.11.2007; опубл. 25.02.2008, Бюл. №4. – 4 с.

Кожухотрубний теплообмінник - Завантажити.