kpilogo shields

Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії алюмінієвих електролізерів при обпаленні, при якому до початку процесу обпалення визначають розміри подини та її початкову температуру, теплофізичні властивості подових блоків та силу струму серії (при обпаленні електролізерів джоулевою теплотою) або нижчу теплоту згоряння палива (при полуменевому обпаленні електролізерів), а в процесі обпалення в задані моменти часу кількість підведеної теплоти. Для заданих моментів часу розраховують середню температуру подини і частку акумульованої подиною теплоти та визначають коефіцієнт корисної дії за формулою

Посилання на патент:

Пат. 99788 Україна, МПК(2006.01) С25С 3/06. Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії алюмінієвих електролізерів при обпаленні / Є.М.Панов, М.Ф.Боженко, С.В.Даниленко, А.П.Навозенко ; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». —№ u 2014 13868; заявл. 24.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. №12. – 3 с.

Спосіб визначення коефіцієнта корисної дії алюмінієвих електролізерів при обпаленні - Завантажити.