kpilogo shields

Розглянута професійна спрямованість на майбутнє працевлаштування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх інженерів-механіків за напрямом “Машинобудування” спеціальності „Обладнання хімічних виробництв і будівельних матеріалів” з дисципліни “Процеси, апарати і машини галузі”, яка сприятиме достовірності отримуваних студентами знань, цілісному уявленню про об’єкти професійної діяльності та підвищенню рівня сформованості умінь стосовно відповідності випускників посадовим обов’язкам на різних робочих місцях на хімічних, полімерних та будівельних виробництвах

Посилання на тези:

Cучасні інформаційні технології в дистанційній освіті. СІТвДО – 2014 : зб. наук. праць за матеріалами IІІ Всеукр. наук.-практ. семін. (м. Івано-Франківськ 22-24 вересня 2014 р.) – : ВНЗ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2014. – С. 122-125

Професійна спрямованість на майбутнє працевлаштування навчальних завдань з дисципліни “Процеси, апарати і машини галузі” у підготовці інженерів - механіків для підприємств хімічних виробництв - Завантажити.