kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити подрібнювач, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує можливість ре-гулювання довжини зони подрібнення, а отже й часу перебування в ній подрібнюваної сировини, що дає змогу ефективно обробляти найрізноманітнішу сировину.

Посилання на патент:

Пат. 102013 U Україна, МПК B02C 19/00. Подрібнювач / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201503712; заявл. 20.04.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19, 2015. – 4 с.

Подрібнювач - Завантажити.