kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення шпали, у якій її нове виконання підвищує ефективність гасіння динамічних навантажень від дії колісних пар рухомого складу залізниці за умови забезпечення високої жорсткості шпали в цілому й збереження її форми під час експлуатації.

Посилання на патент:

Пат. 101452 U Україна, МПК E01B 3/44. Шпала / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201503102; заявл. 03.04.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17, 2015. – 4 с.

Шпала - Завантажити.