kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити дисковий екструдер, у якому нове виконання розплавопроводу забезпечує ефективне подавання частини розплаву з виходу із розвантажувального отвору в потрібне місце робочого каналу ділянки циліндричної частини диска залежно від перероблюваного матеріалу й режиму роботи екструдера, а отже розширює технологічні можливості екструдера.

Посилання на патент:

Пат. 97551 U Україна, МПК B29C 47/52. Дисковий екструдер / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201409686; заявл. 04.09.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6, 2015. – 5 с.

Дисковий екструдер - Завантажити.