kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити муфту, у якій її нове конструктивне виконання в разі руйнування еластичної тороподібної оболонки запобігає руйнуванню будь-яких інших елементів муфти, що істотно спрощує подальший ремонт муфти.

Посилання на патент:

Пат. 97226 U Україна, МПК F16D 3/00. Муфта / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201407265; заявл. 27.06.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5, 2015. – 4 c.

Муфта - Завантажити.