kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення муфти, у якій нове конструктивне виконання її пружних елементів забезпечує підвищення надійності зчеплення їх гумового шару з поверхнею втулок.

Посилання на патент:

Пат. 97199 U Україна, МПК F16D 3/16. Муфта / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201406668; заявл. 13.06.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5, 2015. – 4 c.

Муфта - Завантажити.