kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення горщика для квітів, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує утворення горщика у вигляді єдиного нерозбірного елемента, що істотно підвищує зручність поводження з ним.

Посилання на патент:

Пат. 93164 U Україна, МПК A01G 9/02. Горщик для квітів / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201402286; заявл. 06.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 4 с.

Горщик для квітів - Завантажити.