kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення рідинного екстрактора, у якому нове конструктивне виконання його змішувально-диспергуваль¬них елементів забезпечує ефективне регулювання їх насосного ефекту, а отже і суттєве розширення технологічних можливостей екстрактора.

Посилання на патент:

Пат. 93121 U Україна, МПК A01G 9/02. Рідинний екстрактор / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201400814; заявл. 29.01.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 5 с.

Рідинний екстрактор - Завантажити.