kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити змішувач, у якому нове конструктивне виконання перегородок в його корпусі забезпечує стабільний рух компонентів приготовлюваної суміші в напрямку відкритого торця корпуса для розвантаження готової суміші, що унеможливлює утворення застійних зон у корпусі, а отже підвищує продуктивність змішувача за умови одержання високо гомогенізованої суміші.

Посилання на патент:

Пат. 91228 U Україна, МПК B01F 9/00. Змішувач / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201400812; заявл. 29.01.2014; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12, 2014. – 4 с.

Змішувач - Завантажити.