kpilogo shields

В посібнику розкрито зміст лекцій по дисциплінам „Технологія композиційних матеріалів” і „Полімерні композиційні матеріали. Вироби та устаткування” навчального плану бакалаврів. Подана інформація, яка має відношення до методів технологічної класифікації широкого асортименту композиційних матеріалів. Увагу акцентовано на здобутті навичок та умінь з обраної спеціальності.

Детальніше...  

У посібнику викладений лекційний матеріал з усіх розділів учбового курсу „Експлуатація, ремонт і монтаж обладнання хімічних виробництв". Згідно з програмою курсу викладений теоретичний, практичний і методичний матеріал.

Детальніше...  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів спеціальності – 7.05050206 «Машини і технології паковання»

Детальніше...  

Наведений конспект лекцій з навчального курсу «Пакувальне обладнання», що повністю відповідає робочій програмі курсу. Подану основну класифікацію обладнання, схеми, малюнки обладнання, його призначення, особливості роботи, позитивні і негативні моменти.

Детальніше...  

У монографії розглянуто наукові засади з розробки та вдосконалення конструкцій і регламентів експлуатації повітряних регенераторів силікатного виробництва. Обґрунтовано і верифіковано нові методики визначення теплового стану повітряних регенераторів на базі використання тривимірних числових моделей складного радіаційно-конвективного теплообміну і даних натурного експерименту. Розроблено на базі виконання числового аналізу гідродинаміки і теплообміну методику проведення комплексної оцінки енергетичної та економічної ефективності повітряних регенераторів з різною конструкцією насадки та регламентом експлуатації. Досліджено, з використанням розроблених методик, вплив зміни теплових режимів роботи регенератора та геометрії його насадки і визначено можливості скорочення витратних статей теплового балансу. Для фахівців силікатної промисловості та чорної металургії, а також викладачів, аспірантів і студентів енергетичних та інженерно-хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Детальніше...  

У монографії розглянуто наукові засади комплексного теоретично-експериментального дослідження теплоелектричного та механічного (ТЕМ) стану високотемпературних агрегатів енергоємних виробництв. Розвинуто теоретичні засади методів граничних і скінчених елементів для розв’язання крайових задач теорії теплопровідності та термопружнопластичності з врахуванням складного теплообміну, фазових переходів і контактної взаємодії, методики складання теоретичних енергобалансів алюмінієвих електролізерів та печей графітування різної потужності. Розроблено числові моделі для розрахунку ТЕМ стану високотемпературного обладнання, які орієнтовані на розв’язання проблем проектування при створенні нової техніки та прогресивних технологій. З використанням експериментальних даних і розроблених методик та числових моделей досліджено вплив зміни технологічних параметрів на енергетичні та економічні показники експлуатації високотемпературних агрегатів. Для фахівців кольорової і чорної металургії та електродного виробництва, а також викладачів, аспірантів і студентів енергетичних та інженерно-хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Детальніше...  

В монографии рассмотрены научные основы комплексного теоретико-экспериментального исследования теплоэлектрического и механического (ТЭМ) состояния высокотемпературных агрегатов энергоемких производств. Развиты теоретические основы методов граничных и конечных элементов для решения краевых задач теории теплопроводности и термоупругопластичности с учетом сложного теплообмена, фазовых переходов и контактного взаимодействия, методики сложения теоретических энергобалансов алюминиевых электролизеров и печей графитирования различной мощности. Разработаны численные модели для расчета ТЭМ состояния высокотемпературного оборудования, ориентированные на решение проблем проектирования при создании новой техники и прогрессивных технологий. С использованием экспериментальных данных и разработанных методик и численных моделей исследованы влияние изменения технологических параметров, энергетические и экономические показатели эксплуатации высокотемпературных агрегатов. Для специалистов цветной и черной металлургии и электродного производства, а также преподавателей, аспирантов и студентов энергетических, инженерно-химических специальностей высших учебных заведений.

Детальніше...  

В монографии рассмотрены научные основы комплексного теоретико-экспериментального исследования тепло-гидродинамического (ТГД) состояния обжиговых печей электродного производства. Получены экспериментальные данные о тепловом состоянии в объеме печей обжига. Разработаны численные модели для расчета ТГД состояния печей обжига электродной продукции с учетом процесса горения природного газа и теплового излучения, ориентированные на создание новых и модернизированных регламентов работы промышленного оборудования. С использованием экспериментальных данных, разработанных методик и численных моделей исследовано влияние изменения технологических параметров на процесс обжига продукции в обжиговых печах. Разработано методику прогноза технологических параметров передела обжига «зеленых» заготовок в зависимости от графика изменения температуры дымовых газов под сводом печи и специализированное программное обеспечение для модернизации температурных регламентов с учетом динамики газовыделения связующего. Для специалистов цветной и черной металлургии и электродного производства, а также преподавателей, аспирантов и студентов энергетических и инженерно-химических специальностей высших учебных заведений.

Детальніше...  

В монографии рассмотрены научные основы комплексного теоретико-экспериментального исследования механического и теплоэлектрического (МТЭ) состояния печей косвенного нагрева электродного производства. Разработаны физическая и математическая модели процесса графитирования в печи Ачесона с учетом теплоты химических реакций газификации керновой пересыпки, пиролиза древесины, восстановления оксидов металлов, тепломассопереноса водяным паром и контактного взаимодействия механической и теплоэлектрических природы на границе сыпучий материал – твердое тело. Представлены экспериментальные исследования в печах графитирования постоянного и переменного тока, на основании которых подтверждено решающее влияние процесса газификации кокса керновой пересыпки на распределение температур в керне до уровня температур 800 °С и выполнена верификация численных моделей. Теоретически исследовано влияние определяющих параметров технологического регламента процесса графитирования на МТЭ состояние печей Ачесона. На основании проведенного численного анализа и экспериментальных исследований разработаны ресурсоэнергосберегающие технологические регламенты графитирования, обеспечивающие требуемое качество продукции и целостность конструкций печей. Для специалистов электродного производства, цветной и черной металлургии, а также преподавателей, аспирантов и студентов инженерно-химических и энергетических специальностей высших учебных заведений.

Детальніше...  

Викладено основні теоретичні положення з розробки енергозберігаючих регламентів промислового обладнання хімічних виробництв. Розглянуто базові принципи дослідження енергоефективності технологічного обладнання підприємств хімічних виробництв методами математичного моделювання. Наведено приклади застосування математичного моделювання для розробки енергозберігаючих конструкцій і регламентів експлуатації конкретного промислового обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» і напрямом професійного спрямування «Обладнання хіміч-них виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальнос-тей: будівельної галузі, теплоенергетики, нафтопереробної та харчової галузей промисло-вості.

Детальніше...