kpilogo shields

Наведено математичні постановки задач механіки суцільних середовищ (МСС) і викладено числові методики їх розв’язання з використанням методу скінченних елементів. Розглянуто деякі методи розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь. Надано програмні коди розв’язання дво- і тривимірних лінійних задач МСС. Розглянуто приклади побудови геометрії найпростіших об’єктів і генерації розрахункових сіток з використанням вільно відкритого програмного забезпечення Gmsh. Наведено приклади візуалізації скінченно-елементних розв’язків задач МСС. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Детальніше...  

В монографії розглянуті питання чисельного моделювання процесів нелінійного деформування та методик уточненого розрахунку напівжорстких дискових муфт методом скінченних елементів. При побудові математичних моделей враховані такі відповідальні фактори деформування цих машинобудівних конструкцій, як геометрична і фізична нелінійності та процес тертя між дисками.
Приведені розрахунки пружних муфт в класичній та уточненій постановках з урахуванням контактної фрикційної взаємодії пружних елементів муфт при їх експлуатаційному навантаженні.

Детальніше...  

В монографії розглянуті питання чисельного моделювання процесів нелінійного деформування та методик уточненого розрахунку захисних оболонок та обладнання атомних електростанцій методом скінченних елементів. При побудові математичних моделей враховані відповідальні фактори навантаження від впливу сейсмічного навантаження, тиску, температури та навантаження від натягу армоканатів в захисній оболонці.

Детальніше...  

В посібнику приведено курс з вивчення методів технологічного прогнозування параметрів машин, що проектуються, з урахуванням вимог експлуатації і виготовлення машин, вузлів і деталей, ознайомлення з основами САПР і засобами планування НДР на стадіях визначення мети проекту і його доопрацювання.

Детальніше...  

У підручнику розглянуті основи програмування на функціональній мові AutoLISP та використання функцій VisualLISP в графічній системі AutoCAD. Наводяться приклади виконання робіт по створенню програм для конструкторського та технологічного обладнання.
Розглянуті інструментальні засоби створення графічного інтерфейсу користувача, для розробки систем і підсистем автоматизованого проектування. Приведено приклади використання команд та функцій і завдання для самостійної роботи.

Детальніше...  

У посібнику наведено опис інтегрованої системи ВЕСНА, яка базується на основних рівняннях фундаментальних законів механіки і термодинаміки, та використовує універсальні чисельні методи їх розв’язку. Описано використання інтегрованої система ВЕСНА для рішення задач моделювання гідродинамічних і теплових процесів та розрахунків на міцність технологічного обладнання. Приведено приклади використання команд системи для розрахунків задач механіки і термосилових навантажень, а також завдань та прикладів виконання лабораторних робіт по спеціальним курсам.

Детальніше...