kpilogo shields

Розроблено експериментальну установку та проведено дослідження зсувних напружень на границі коксопекова маса-мундштук в процесі екструзії електродних заготовок.

Детальніше...  

Процес випалу вуглецевих сипучих матеріалів в обертових печах характеризується їх угаром до 16-18% від загальної маси, що являється недоліком процесу в зв’язку з їх високою вартістю в порівнянні з вартістю природного газу. Для збільшення ефективності роботи печей проведено літературний пошук та запропоновано їх модернізацію. Запропоновано дослідження нестаціонарного процесу теплообміну при русі сипучих матеріалів в обертових печах, які спрямовані на регулювання часу перебування та швидкості переміщення вуглецевих матеріалів з ціллю зменшення угару.

Детальніше...  

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізованої конструкції щелепної дробарки з метою зменшення енергоємності та збільшення довговічності роботи машини.

Детальніше...  

В основу досліджень поставлена задача сортування полімерних матеріалів методом теплової сепарації, при якому полімери відсортовуються один від одного шляхом поступового підвищення температури фазового переходу. Для вирішення даної задачі потрібно розробити математичну модель, в результаті чого буде знайдено рівняння регресії.

Детальніше...  

Запропоновано дві модернізації дебалансного валу віброшнекового живильника. В першій модернізації центральний дебаланс виконаний із статичним моментом, рівним 0,9-1,1 Нм від суми статичних моментів периферійних дебалансів, а в другій – кульові шпонки, які з'єднують рухомі дебаланси з валом, розміщені в площині, що проходить через вісь вала і перпендикулярна до осі симетрії дебаланса.

Детальніше...  

У роботі розглянуті види упаковок з полімерних матеріалів за жорсткістю конструкції: м’які, напівжорсткі та жорсткі, проаналізовано основні прийоми дизайну у вирішенні конструкції та оформлення розглянутих видів упакувань.

Детальніше...  

На базі програмного комплексу АПРОКС методом скінченних елементів досліджено процес лінійного і нелінійного деформування літрових каністр для зберігання нафтопродуктів. На базі розроблених скінченно-елементних моделей проведено чисельний аналіз та визначено напружено-деформований стан каністри. Наведено результати чисельного аналізу літрових каністр для нафтопродуктів за умови їх штабельного зберігання, а також при падінні каністр. На основі виконаних розрахунків запропоновані проектно-конструкторські рекомендації щодо проектування подібного роду виробів.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію механізму змикання у литтєвій машині, яка полягає у використанні зворотно-поступального механізму, що приєднується до рухомої плити.

Детальніше...  

Проведено літературний і патентний пошук в результаті якого встановлено, що модернізація машини дозволяє зменшувати кількость часу, необхідного для лиття під тиском заданої частини.

Детальніше...  

Проведено літературний і патентний пошук в результаті якого встановлено, що модернізація машини дозволяє використовувати полімерні матеріали низької в’язкості, стабілізувати тиск і покращити течію полімерного потоку.

Детальніше...